|
Cinque Terre

Estudu Viabilidade e Geologica do Grande Projecto Tasi Mane

Quinta-feira (25/07/2019)-Departamentu Geologia e Petroleo , Faculdade de Engenharia Ciência e Tecnologia ohin loron  hala’o seminariu ho tema “Estudu Viabilidade e Geologica do Grande Projecto Tasi Mane” (Timor Gap e IPG) e “Lei Recursus Minerais e Petroleo” (ANPM).

Iha seminariu ne’e partisipa husi Dekanu FECT Dr.Ruben Jeronimo Freitas, Diretor Departamentu Geologia e Petroleo  Eng.Aquilis Tomas Freitas no Estrutura, dosenti no mos estudante ativu husi departamentu refere.

Orador ne’ebe mai iha seminariu ne’e husi parte Instituto do Petroleo e Geologia (IPG) husi Diretor Geo-Hazard Division, Sr. Eugenio Soares no husi Autoridade nasional do Petroleo e Minerais (ANPM) mak Presidenti ANPM Sr. Gualdino da Silva.

Iha abertura ba seminariu ne’e Dekanu FECT hato’o agradese ba komisaun organizadora tamba bele realiza seminariu ne’ebe ho topiku interesante husi orador sira husi IPG, ANPM no Timor Gap.

“Topiku  kapas ne’ebe envolve orador sira ne’ebe expert ba area rekursus minerais no gas, tamba ne’e ho seminariu hanesan ne’e bele fo hanoin barak mai fakuldade kona ba saida mak akonteses iha projetu tasi mane ne’eba no oinsa para ami iha fakuldade no departamentu  bele prepara a’an didiak atu bele partisipa mos iha projetu refere ne’ebe iha future mai sei presija rekursus humanus iha area mina no gas. ” hatetetn Dekanu Dr. Ruben.

Aprejentasaun dahuluk husi IPG director Eugenio kona ba Risku jeolojiku ka naturais ne’ebe akontese iha kosta sul, mapa potensial inundasaun iha munisipiu Covalima no impaktu inundasaun no oinsa mak bele prevene inundasaun iha parte ne’eba no mos estudu kazu ba rai halai iha auto estrada Beco-ogues, we marok. Aprejentasaun daruak husi ANPM Diretor Gualdino ne’ebe koalia liu kona ba regime legais atividade petroliferu no minerais iha Timor Leste liliu iha kontextu petroliferu no minerais nia baze legal lolo’os no mos  jestaun ka lei ba peroleo no minerais. Hafoin de aprejentasaun estudante ne’ebe partisipa ho entusiasmu husu perguntas no sira nia ideia bazeia ba topiku ne’ebe orador sira aprejenta.

Iha biban ida ne’e mos Diretor ANPM Sr. Gualdino da Silva mos hateten ba estudante sira : ”ami iha ANPM kada tinan sempre loke oportunidade estajiu ba graduadus sira durante fulan ne’e (6) atu prepara graduadus sir aba iha kampu de traballu, maibe ho kriteria tenki kompete no hatama dokumentu ne’ebe presiza no mos simu  finalista sira ne’ebe hakarak atu foti topiku ba teze nian ne’ebe relevante ho servisu ne’ebe  iha ami nia fatin” hateten Sr. Gualdino.

Mapa Local FECTPagina Facebook


Ba Leten