|
Cinque Terre

Hamutuk Halibur Hanoin hodi hametin Papel Enjineiru sira iha Dezenvolvimentu Nasional

Sexta Feira (13/09/2019)- Asosiasaun Akademika Estudante Fakuldade Engenaria, Siensia no Teknolojia (FEST) organiza aktividade seminariu ho tema “Hamutuk Halibur Hanoin Papel Enjineiru sira iha Dezenvolvimentu Nasional” iha kampus  Hera, hetan partisipasaun husi Vice Dekanu Assuntu Kooperasaun no Peskiza Dr. Cancio Monteiro, Vice Dekanu Assuntu Estudantil          Eng. Joao Bosco R. Fernandes Cabral, Dosente FEST no mos estudante ativu FEST. Palestra iha seminariu ne’e husi parte Gabinete Fronteira Maritima no Autoriedade Nasional Petroleo e Minerais.

Iha abertura Vice Dekanu Dr. Cancio Monteiro hato’o parabens ba orador sira liliu ba S.E. Xefi Negosiador Fronteira Maritima TL-Australia maski la marka prejensa iha seminariu ne’e.

“Hato’o ami nia parabens ba avo Xanana Gusmão nu’udar xefi negosiador ba ita nia fronteira Maritima tamba ho nia esforsu tomak ita bele hetan fila fali ita nia direitu iha parte tasi nian. Fakuldade mos iha politika hakarak loke ami nia fakuldade ba publiku atu nune’e bele hatene kualidade edukasaun to’o iha ne’ebe no Fakuldade hakarak hadia a’an liu husi sujestaun no informasaun husi liur entermus de desijaun politiku no teknolojia liu husi aktividae hanesa agora dadaun” Hateten Dr. Cancio.

Tema ba aprejentasaun orador dahuluk husi gabinete fronteira maritima kona ba “Delimitasaun Fronteira  Maritima no Perspektiva Dezenvolvimentu Nasional Timor Leste” husi Sra. Adelcia Coelho no Sra. Felismina Carvalho dos Reis. No orador darua husi Autoriedade Nasional Petroleo e Minerais kona ba “Papel Enjineiru iha Prosesu Dezenvolvimentu Projetu Tasi Mane” husi Sr. Gualdinho do Carmo da Silva. No mos iha  sesaun diskusaun ne’ebe dosenti no estudante sira hato’o perguntas no sujestaun ba orador sira bazeia ba tema ne’ebe aprejenta.

 

Mapa Local FECTPagina Facebook


Ba Leten