|
Cinque Terre

Inspesaun Ikus ba Edifisiu Foun FEST

Segunda Feira(14/10/2019)- Edifisiu foun Fakuldade Enjeñaria Siensia no Teknolojia FEST-UNTL atinji ona 100%  no ohin hanesan loron ikus ba inspesaun hodi hare’e kondisaun edifisiu nian. Inspesaun ida ne’e hala’o husi Magnifiku Reitor UNTL Prof. Dr. Francisco Miguel Martins, akompana husi  Pró-Reitor dos Assuntos da Cooperação Prof. Dr. Eduardo Aniceto Serrão ,  Pró-Reitor dos Assuntos do Planeamento e Desenvolvimento Institucional Prof. Leonel da Silva Gregorio Madeira, Dekanu FEST Dr. Ruben Jeronimo Freitas, Ministerio das Obras Publicas, Transporte e Comunicações (MOPTC) husi diresaun Nasional Indetifikasaun Sr. Ocatavio Pereira,  reprezentante Japan International Cooperation Agency (JICA) Sr. Shinji Yokohori , teknikus sira husi kompañia Rinkai Nissan, Supervizionador husi Consortium  Yamashita Sekkei INC. Sra. Yuka Kobayashi, eis Dekanu FEST Sr. Inacio Moreira, Estrutura no Dosentes  FEST iha Hera, postu-administrativu Kristu Rei-Dili.

Inspesaun iha edifisiu ne’e hala’o  husi andar primeiru to’o andar terseiru , komesa husi auditorium, sala reunioes, biblioteka, kazadebanu ba professor no estudante, sala ba dekanu no vice dekanu, sala administrasaun,  sala de aula, sala  komputadores, sala  laboratoiu eletrisidade, sala laboratoiu mekanika, sala ba Data Center, sala ba video konferense , no mos fasilidade sira seluk.

Tuir planu ne’ebe hateten husi Reitor katak konstrusaun remata ona  no sei entrega savi husi kompania sira mai Universidade iha loron 17 Novembru 2019 ho nune’e husi Universidade sei halo prepasaun ba inagurasaun iha fulan Dezembru tinan ne’e.

Mapa Local FECTPagina Facebook


Visitores


Flag Counter

Ba Leten