|
Cinque Terre

Serimonia Entrega Xavi Edifisiu Foun FEST

Quinta Feira (17/10/2019)- Konstrusaun Edifisiu FEST ne’ebe hetan ajudu husi governu Japaun liu husi Japan International Cooperation Agency (JICA)  projetu CADEFEST faze darua atinji ona 100%, no inspesaun ikus hala’o ona iha 14 Outobru hatudu katak konstrusaun ne’e remata no ohin loron sei iha serimonia entrega xavi edifisiu nian husi Kompanhia no konsultan ba iha Universidade.

Serimonia entrega xavi  hala’o iha auditorium foun FEST , partisipa husi  Magnifiku Reitor Prof. Dr. Francisco Miguel Martins no Pro- Reitores Sira, Dekanu FECT Dr. Ruben Jeronimo Freitas no estrutura, Reprezentante husi JICA Sr. Masafumi Nagaishi, Sr. Shinji Yokohori, Prof. Hidehiko Kazama, Reprezentante husi Ringkai Nissan Kontraktor Sr. Hivoyuki Isogai, Reprezentante Consorsium Yamashita Sekkei Sra. Yuka Kabayashi, Dosente no estudante FEST no mos konvidadus especial sira seluk.

Molok hala’o serimonia entrega xavi edifisiu nian, Konsultan Yamashita Sekkei Sra. Yuka Kabayashi hala’o aprejentasaun kona ba preparasaun ba lokalizasaun edifisiu to’o iha inspesaun ikus ba edifisiu FEST.

Iha biban ida ne’e Reitor UNTL mos hato’o agreadese ba iha governu Japaun ne’ebe ajuda iha tinan barak  nia laran  hahu husi oferese  ekipamentu de aula, fornese bolsa ba mestradu no dotoramentu ba dosenti FEST no Konstrui Edifisiu ba FEST-UNTL, ho ida ne’e Reitor mos husu atu utiliza ekipamentu sira ne’e tenki ho responsavel bo’ot no  kuida sasan sira ne’ebe iha.

Depois de Assina dokumentu legal balun entre UNTL no Kontraktor Rinkai Nissan, husi parte UNTL mos fo simbolu agradesimentu , Tais no Tua Sabu ne’ebe Produz husi Departamentu Enjenaria Mekanika ba reprezentante JICA, reprezentante Kompañia no Kontraktor  ne’ebe durante ne’e servisu maka’as ho sira nia funsionarius sira hodi bele konstrui edifisiu refere.

Mapa Local FECTPagina Facebook


Visitores


Flag Counter

Ba Leten